Overzicht van hetgeen W.N.Peijpers (1828-1895) geschreven, vertaald en/of (vrij) bewerkt heeft.


 

Jaartallen zijn soms die van schrijven, veelal echter die van opvoering en/of van (her)uitgave.

Jaartallen in cursief staan voor 'circa', of voor de periode waarin de werken zijn geschreven.  Voorzover bekend is een categorie aangegeven.

Het overzicht is het resultaat van wat in vele, gevarieerde bronnen is gevonden. Compleet is het waarschijnlijk niet!
Vermoedelijk zijn enkele titels opgenomen in vermelde bundels.  Van een aantal stukken verzorgde Willem alleen het muzikale gedeelte.

 

 

jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1840 Z. M. Koning Willem II en de zanger vers Zwaamen's en Thomson's
's-Gravenh., Almanak 1893
   
1850 Romantisch tijdschrift "De Bloemenkorf".   Peijpers & Lintvelt, Amsterdam.    
1850 Margaretha van Vlaanderen en de visscher van Scarphout. (Naar George Lotz). hist. roman      
1851 Zestien portretten naar het leven. verzen J.M.E. Meijer, Amsterdam. fl.0,90 1
1851 Aan Rotterdam. vers H. Nijgh, Rotterdam.   2
1852 Blond Antjen.   in Almanak "Holland" 1853.   3
1852 Pieter en Elsje; wat een trouwziek Heer al niet lijden kan. gedichten Peijpers & Lintvelt, Amsterdam. fl.0,80 4
1852 Dichtregelen. dichtregels te Amsterdam.    
1852 Orthen's ramp. 23-04-1852.   Peijpers & Lintvelt, Amsterdam. fl.0,35 5
1852 Levensschets van Rembrandt en dichtregelen bij de onthulling van zijn standbeeld. 27-05-1852. dichtregels Peijpers & Lintvelt, Amsterdam.    
1853 Isaac Laquedem. Aflevering 1 t/m 3. Uitgave daarna gestaakt.   Peijpers & Lintvelt, Amsterdam.    
1853 Briefwisseling tusschen het Hof van Rome en het Nederlandsche Gouvernement over de wederinvoering der bisschoppelijke hiërarchie in ons Vaderland.
Volgens de oorspronkelijke in het fransch gestelde stukken, medegedeeld door de Staatscourant van 28 April, getrouw vertaald. 32 pagina's.
(kerk)
historie
Peijpers & Lintvelt, Amsterdam. fl.0,25  
1853 Lentebloemen: ernst en luim.   Peijpers & Lintvelt, Amsterdam. fl.0,90 6
1854 Gedichten voor de jeugd (van Christoph Schmid, vertaald). Bloesems toegewijd aan den bloeijenden leeftijd. jeugd G. Bom, Amsterdam. fl.0,75  
1854 Het licht van den Berg-Geest of de Goudzoeker van Monte-Rosa. [Zie ook 1863]. drama      
1854 De strijd der volken om het graf van Christus. Een zang des tijds. vers (met notities) Peijpers & Lintvelt, Amsterdam. fl.0,30  
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1855 Nicolaas I, Keizer aller Russen. Een zang des tijds.   H.W. Helwig, Amsterdam. fl.0,20  
1855 De strijd der deugd en de magt der verleiding. Een verhaal uit het dorpsleven. verhaal te Alkmaar.   7
1855 Vrouwenleed. 2 delen.   Allart van der Made, Amsterdam. fl.5,00 7
1855 Eene nieuwe meid in huis.        
1856 Tot den bedelstaf. romantisch
verhaal
Allart van der Made, Amsterdam. fl.2,50 7
1856 Letterkransje voor mijne jeugdige landgenooten.   M. Lebbe, Utrecht. fl.1,40 7
1857 Misdaad en Boete. Verhalen uit de lijfstraffelijke rechtspleging. verhalen D. van der Made,
Amsterdam.
fl.2,50 7

?

De ondergang van Oud-Naarden (in 1348). vers      
1858 "Bilder aus dem orientalischen Kriege", door Max von Riedwald (1855). Opgenomen in een uitgave als in vorenstaand kader vermeld, 1857-1858. vertaling uit
het hoogduits
P. M. van Cleef Jzn, Hilversum.   7a
1859 Neęrlands Pligt.
Dichter/auteur bewust ongenoemd!
vers Gebroeders Belinfante,
's-Gravenhage
   
1856-1858 Historisch-Romantische Huisbibliotheek: 1e tot 3e jaargang, 6 delen. Tezamen met G. Engelberts Gerrits. "Schetsen uit het leven van beroemde, beruchte en geheimzinnige personen". verhalen P. M. van Cleef Jzn, Hilversum.   7a
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1860 Als vorige (1856-1858).  2e serie, deel 1.  4e jaargang. verhalen te Amsterdam e/o Hilversum.   7a
1859-1861 "Ons Vaderland". Tezamen met G. Engelberts Gerrits. De eerste 16 delen. verhalen
+ versjes
P.M. van der Made, Amsterdam.   7a
1860 Luim en Ernst: zestien nieuwe portretten naar het leven. verzen P.M. van der Made, Amsterdam. fl.0,80  
1860 Verhalen en schetsen in proza en poëzy.   G.B. van Goor, Gouda.   7
1860 Nuttige voorbeelden.   G.B. van Goor, Gouda.   7
1860-1875 Vrees en strijd. toneel      
1861-1863 Rotterdam in zijn opkomst, ontwikkeling en bloei. Uitgave gestaakt in 1863. historische
tafrelen
W.N. Peypers, Rotterdam.    
1861 De lekkerbek zonder geld. (Naar Scribe & Beulay). Ook tekst van J.H. Grave. blijspel      
1861 Het Spookschip. (Naar "De vliegende Hollander" van F. Marryatt). melodrama      
1862 Onze zeehelden: 1e aflevering "Damiate".   F. Bührmann, Amsterdam. fl.0,25  
1862 Moeder, slavin en Konings bruid. (Naar D. van Assenede). melodrama      
1863 Robert en Bertram, of de lustige vagebonden. (Naar Gustav Raeder). blijspel      
1863 De robijn, of de goudzoekers in de mijnen van den Monte-Rosa. [Zie ook 1854]. melodrama      
1863 Vaderland en Oranje. Historische dramatische schets ter viering van het halve eeuwfeest van Neęrlands onafhankelijkheid sedert november 1813. hist. drama W.N. Peypers, Rotterdam.   8
1863 Oranje boven! Coupletten. vers      
1863 De admiraal Piet Hein te Delftshaven.       8
1863 De Maatschappij-koorts. Coupletten bij het stuk "De Neef". verzen      
1864 De Barbier van Straatsburg, of de Frankforter Loterij. Nieuwe coupletten. blijspel      
1864 Asschepoester en het glazen muiltje. (Naar het sprookje van Moeder de Gans). melodrama      
1864 In duizend Vreezen en de Spanjaarden te Rotterdam in 1572. hist. drama      
1864 Triumf aan Waterloo. voordracht      
1864 De twee Echtscheidingen. Nieuwe coupletten. blijspel      
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1865 Doctor Peschke of Kleine heeren. (Naar D. Kalisch, vertaling C. Hoving). Chansonettes e.d. van W.N. Peijpers. blijspel      
1865 De Schoone Slaapster in het Bosch. (Naar het sprookje van Moeder de Gans). melodrama      
1865-1871 De Coupletzanger. 5 bundels e/o De Couplettenzanger: 24 chansonetten.   Nijgh en van Ditmar, Rotterdam.   8
1866 Een getrouwd man die teveel gekoesterd wordt. (Naar Lambert Thiboust). Nieuwe coupletten. toneel      
1866 De vermomde Gelieven. Coupletten en chansonettes. blijspel      
1866 Meester Vink, of de vermiste diamant. (Naar Desaugiers en Gentil). Nieuwe coupletten. blijspel      
1866 Blonde Els. drama      
1866 Haat en liefde. toneel     9
1867 Twee Dooven (door J. Speijer-Klerk). Nieuwe coupletten. blijspel      
1867 Gijsbert Karel van Hogendorp, historisch-dramatische schets bij de onthulling van zijn standbeeld. 26-10-1867. hist. drama      
1867 Naar Parijs! klucht      
1867 Moed en trouw. hist. drama      
1867 De zuster van Jocrisse. Nieuwe coupletten. blijspel      
1867 De zeegod Neptunus. [Apart of als onderdeel van Flik en Flok?]        
1868 Artikel 214: de Vrouw is verplicht haar Man te volgen. [Zie ook 1889 'In de Wittebroodsdagen']. blijspel      
1868 De Compagnon en Zondenbok. (Nieuwe chansonetten enz.). blijspel      
1868 De Zeeroover en de Wicchelaarster. (Naar 'the Pirate' van Sir Walter Scott). melodrama      
1868 Onze Erkentenis. (Tekst afscheidsgroet door het Hollandsche personeel aan het comite der Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging).        
1868 De Gelukkige Vader Oelbach. (Door de heer P...). Nieuwe chansonetten. klucht      
1868 ? Hij heeft zijn vrouw gedood! en de aanslag der Fenians in Clerkenwell. klucht      
1868 De Declamator. Romancen, balladen en genrestukken. Ter voordracht in de rederijkerskamers, vereenigingen tot beoefening der welsprekendheid, nutsvergaderingen, gezelschappen enz.  2 bundels.   G.E. van der Mast, Gorinchem.   10
1869 Marie Antoinette, Koningin en Martelares. hist. drama     12
1869 Flik en Flok of een tochtje door aarde, lucht, vuur en water. (Naar G. Raeder). klucht      
1869 Liefde en haat. Verhandeling over de Engelsche regtspleging.
(Naar J.A. Diezmann).
Romantische bibliotheek, jg 2:8.
  Van Duijn jr.,
te 's-Gravenhage.
fl.0,30 17
1869 De Orgeldraaier en zijn pleegkind. (Naar Charlotte Birch-Pfeiffer). Nieuwe chansonetten. volksdrama      
1869 Jufvrouw Antje. (Naar P.A. Manus). Nieuwe coupletten. blijspel      
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1870 Rotterdam in Historische Tafereelen (1572, 1672, 1872).  2 delen met platen. historie G. van der Mast, Gorinchem.   13
1870 Aladyn en de Wonderlamp. (Naar het verhaal uit 'Duizend en een Nacht'). klucht      
1870 De Huishen.        
1871 Het Feest der Ambachtslieden. Chansonnetten. volkstafreel      
1871 Egmond en Hoorne. [Zie ook 1882]. hist. drama      
1871 De Betooverde Put, of de Reisavonturen van Balthazar Worm. (Naar G. Raeder). klucht      
1871 Welkom! (Voor Z.K.H. Prins Hendrik). dichtregelen      
1871 De Weerbaarheid. blijspel      
1871 Vrede. Een lied onzer dagen.   Muziek: J. de Haas, Rotterdam. lied   fl.0,10  
1871 Jansen de Ongeluksvogel. (Naar "Pech Schultze"). Nieuwe chansonetten e.d. klucht      
1871 Izabella Orsini. (Naar Mosenthal en Alfred Meissner). hist. drama      
1871 Een Winteravond of de dramatische Kamenier. Nieuwe chansonetten. blijspel      
1872 Klein Duimpje. (Tezamen met B. Lamot). klucht      
1872 1 April 1572. De inneming van Den Briel, of de bruid van de watergeus. hist. drama      
1872 De Spanjaarden in Holland. Uit de laatste levensdagen der gebroeders De Witt. Gevolgd door een beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872 te Amsterdam. toneel e.a.      
1872 Blaauwbaard. (Naar het sprookje van Moeder de Gans). melodrama      
1872 Vuur en strijd, of Amsterdam in 1672. hist. drama De erven H. van Munster en Zoon, Amsterdam.    
1873 De boetvaardige Magdalena. (Naar Wilkie Collins).        
1873 Een oud soldaat van Radetzky. (Naar Anton Langer). volkstafreel      
1874 Amstels Schouwtoneel. Historische schets, ter opening en inwijding van den nieuwherbouwden Amsterdamschen Stads-Schouwburg.
2 februari 1874.
historische
schets /
voordracht
T. Kouwenaar, Kalverstraat, E, 27, Amsterdam. fl.0,25  
1874 Drie Kronen, feestlied ter eere van Z.M. den Koning (Willem III). 12-05-1874. vers J.A. Weinbeck, Rotterdam. fl.0,30  
1874 Iduna, de Sterrenbruid. (Naar "Zaubermärchen" van Gubitz). melodrama      
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
? Bemin mij niet ! blijspel      
1875 In het Voorvertrek van den Minister. (Naar Rudolf Hahn). drama      
1875 Vivat Academia ! Feestlied bij het Derde Eeuwgetijde der Leydsche Academie.
Muziek van W. Wijsman.
lied J. Weinbeck, Rotterdam. fl.0,60  
1875 De reis om de wereld in 80 dagen. (Naar Jules Verne). melodrama     11
1876 Van Toulon naar Sint Helena. hist. drama      
1876 Jonker Frans van Brederode en het beleg van Rotterdam in 1488. hist. drama      
1876 Dokter Ox en zijn licht. (Naar Jules Verne). kom. opera      
1877 De kinderen van Kapitein Grant. (Naar Jules Verne). drama J. Vlieger, Amsterdam.    
1877 Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar. (Naar Jules Verne). toneel      
1877 De Coupletzanger.  6e bundel. verzen te Rotterdam.    
? Twee Koningskinderen. lied      
1878 Paul en Virginia. (Naar J.H. Bernardin de Saint-Pierre). jeugd G. Bom, Amsterdam. fl.1,50 14
1878 Neptunus en Tuimelaar, of een reis naar de Wereldtentoonstelling. toneel Erven H. van Munster, Amsterdam. fl.0,25  
1878 Mijn Leopold. (Naar Adolph l'Arronge). toneel      
1879 Een Badreisje naar Scheveningen voor gezamentlijke rekening. (Met C.P.T. Bigot).
(Naar Angelij's "Voyage en Compagnie").
blijspel De erven H. van Munster en Zoon, Amsterdam.    
1879 Een lied aan Neerlands Koningin.
Muziek: J. Martin S. Heuckeroth.
lied T. Kouwenaar, Amsterdam. fl.0,40 14
1879 Odéon. Verzameling van voordrachten in ernst en luim, voor declamatie, zang en piano. voordracht G. Theod. Bom, Amsterdam. fl.1,25 15
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1880 Charlotte Corday, de Judith der Fransche revolutie.        
1881 Der Registrator auf Reisen. (Naar Adolph l'Arronge). toneel      
1882 Egmond en Hoorne. Historisch Ballet-Pantomime. [Zie ook 1871]. melodrama      
1882 Tusschen twee vuren of een Bruidegom en twee Bruidjes. (Naar Adolph l'Arronge). klucht      
1882 Eli Bessakow, of de vervolgde Israëlieten in Rusland. toneel      
1882 Iranma te Stillwater. (Naar Thomas Bailey Aldrich). toneel      
1882 Roozen en Doornen. (Bij Eli Bessakow). lied   fl.0,50  
1883 Prinses Papegaai.        
1883 Minnares van den Alchimist. (Naar Xavier Montépin). toneel      
1884 Baas Gansendonck. Drama uit het Vlaamsche volksleven. (Naar H. Conscience). toneel      
1884 Huwelijksjacht of Met een beetje Geld komt men de Wereld door. klucht      
1885 Het geheim van den blinde. toneel      
1885 Recht voor allen! klucht      
1886 Michiel Adriaansz. de Ruyter en Jan Kompany hist. ballet      
1886 Jansen Hier! Jansen Daar! Jansen Overal! (Naar "Pech Schulze"). Nieuwe chansonetten, coupletten en quodlibets. klucht      
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1887 Hoe Moličre verliefd werd. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,80  
1887 Leer om Leer, fop je mij ik fop je weer. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1887 De Ring van Maria Stuart. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50 16
1887 Herman de Ruiter op Loevestein, of Vrijheid, Liefde en Kindertrouw. hist. ballet Mij. tot exploitatie van de
Brakke grond.
   
1887 Adel en Burgerstand. (Naar C.A. Görner). blijspel      
1887 De Burgermeestersvrouw. (Naar George Ebers). toneel      
1888 Na acht jaren. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,35  
1888 Poesje. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,40  
1888 Je moet ze niets verbieden. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1888 Een Huwelijk door het Nieuwe Kiesrecht. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1888 Geen vergunning tot de rechte Jozef komt. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1888 De Vlag op 't Dak. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1889 In de Wittebroodsdagen, of de Vrouw is verplicht haar Man te volgen. (Zie ook 1868 'Artikel 214'). blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,70  
1889 Het was maar een Droom. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,70  
1889 Mijn lieve Schoonmama. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50 2e druk
1889 Drie minnaars en één bruid. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1889 Gedeserteerd, of drie vrouwen te gelijk. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1889 Nieuw handboek voor een ceremoniemeester.   Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,90  
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1890 Waar twee vechten om één been, loopt de derde er mee heen. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,70  
1890 Jack de Ripper in Holland. klucht Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50 16
1890 De familie Kegge (uit: Camera obscura door Hildebrand) bewerking voor toneel      
1890 Plaatjes en Versjes. (In de Almanak van 1890, Rotterdam).   van Zwaamen en Thompson.    
1890 Het meisje van het eiland Marken. (Naar "Bruinoogje" van Max Crommelin). toneel      
1890 Een gloeiende kool. (Naar F. Wehl). toneel      
1890 Mijnheer Doorn, de ongeluksvogel. (Naar F. Wehl). toneel      
1890 Ze weet zich te helpen. (Naar F. Wehl). toneel      
1891 Marfa  (geschreven 1890?). toneel      
1891 Tante. (Naar F. Wehl). toneel      
1891 Die een put graaft voor een ander, valt er zelf in. (Naar F. Wehl). toneel      
1891 Mama speelde comedie. (Naar F. Wehl). toneel      
1891 Overal politiek. (Naar F. Wehl). toneel      
1891 Het venster open of toe. (Naar F. Wehl). toneel      
1891 De oogen der liefde. (Naar Wilhelmine von Hillern-Birch). toneel      
1891 Hoe een rijke oom ons plagen kan. (Naar A. Müllner). toneel      
1891 Een Jonge Heer van Zestig Jaren. blijspel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,50  
1891 Incognito, of Czaar Peter de Groote tegen wil en dank. klucht Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,45 16
1891 O! Die feuilletons! toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,35  
1891 Twee blauwe postzegels. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,40  
1891 Sequah, de wonderdokter. voordracht
met zang / klucht
Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,25  
jaartal titel categorie uitgegeven door prijs opm.
1893 Zeven bruiden. klucht      
1894 Feestbundel voor de jeugd. voordrachten
voor de jeugd
Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,75  
1894 Valsche bankbiljetten en een twintigje van de f. 20.000. klucht Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,30  
1894 Onder deze parapluie! toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,25  
1895 August de domme. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,20  
1895 Dat komt door de liefde. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,20  
1895 De bruiloftspret in de drogistwinkel. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,25  
1895 Trinke van Scheveningen. toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,20  
1895 Kom, zoen me dan maar! toneel Gebroeders Poot, Rotterdam. fl.0,20  


En de jaarlijkse nieuwjaarswens in de klucht "De bruiloft van Kloris en Roosje".

Van vermelde jaartallen zijn aankondigingen en/of teksten in mijn bezit.
Zeer waarschijnlijk heeft Willem de nieuwjaarswens voor nog enkele jaren gedicht...

"Thomasvâer en Pieternel"

 Amsterdam 1875, 1880 t/m 1882 en 1885
 Rotterdam 1864 t/m 1866, 1868 t/m 1870, 1872 t/m 1881, 1883 * en 1884
 's-Gravenhage 1893

                * De teksten van de jaren 1872, 1877 t/m 1879 en 1883 zijn afgedrukt in het "Humoristisch Album" van het betrokken jaar. Uitgaven: Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.

Opmerkingen:

Terug naar de lijst kan alleen met "vorige/pijl naar links" in de browserbalk, of scrollend!

1 Nieuwe uitgave (2e druk?) 1868, G. van der Mast, Gorinchem, fl.0,50.
2 In Dorcas Jaarboekje voor 1852.
3 Uitgave J. van Lennep, 1853.
4 2e druk in 1853, fl. 0,90.                                                                                
5 Ook uitgave door H. Koster Hzn.
6 Ook uitgave door H. van Eitlert. En door P.M. van der Made, Amsterdam, fl.0,80.
7 Pseudoniem: Sophia van Loon.  7a Pseudoniem: W. van den Heuvel.
8 Met F.H. Greb. [deel 3 alleen door W.N. Peijpers met muziek van L.W. Luers e.a.].
9 1874: G. Bom, Amsterdam, fl.0,80 en 1895: 2e druk door Schillemans en Van Belkum, Zutphen, fl.0,80.
10 2e herziene druk 1868: G.E. van der Mast en D. Bolle. 2 bundels, elk gebonden, fl.1,75. / 3e druk 1880: C. Stooter, Amsterdam. 2 bundels, elk fl.0,90.
11 1875: Gebroeders van Es, Amsterdam, fl.0,25.
12 Nog gespeeld in juli 1927, zie afbeelding hieronder, rechts. Auteursrechten voldaan, vermoedelijk aan oudste zoon N.W.Peijpers.
13 1872: D. Bolle, Rotterdam. Gebonden fl.2,95.
14 Uitgave ook door J. Vlieger, Amsterdam.
15 1888: 2e druk door D. Bolle, Rotterdam, fl.0,60.
16 Ook uitgave door J. Heijnis Tsz., Zaandijk.
17 In dezelfde uitgave "Eene Spookgeschiedenis in de kazerne" vertaald uit het Hoogduitsch door W.N.'s ega J.C.L.A.H.J. Peijpers-Franken.

Titelblad in authentiek handschrift. Afrekenstaat auteursrechten, 32 jaar na zijn overlijden.

       Bronnen:

terug naar verhaal over W.N. Peijpers