Verklaring van gebruikte tekens

In tegenstelling tot wat meer gebruikelijk is…

> is vr                                                                                            

< is na

< > en/of "t" is tussen

ca is circa

"?" is onbekend, of als het "?" vr een naam, datum of plaats staat: niet zeker

overlijden * staat bij kinderen die een gehuwde Peijpers/Peipers moeder hebben of hadden. Behoudens naam, geboortedatum en -plaats zijn geen gegevens van hen meer opgenomen. Het impliceert dus niet, dat ze allemaal overleden zijn!

Boven de gegevens van de families staat "(uitgebreide) genealogie van..." De uitwerkingen zijn echter die van parentelen. Met dien verstande, dat die niet in vrouwelijke lijn zijn doorgevoerd.

PEIJPERS en PEIPERS samenhang

De oudst bekende Peijpers van mijn eigen stamreeks is Johan(nes), die trouwde met Catharina Neomagus. Zijn ouders zijn vermoedelijk Johan(nes) -kwartiermeester- en Gertrud geweest. Het vermoeden berust op vernoemingen van en doopgetuigenissen bij de kinderen van Johan en Catharina.

Zowel bij Peter Peijpers te Rheinberg, als bij Wilhelm Peijpers te 's-Gravenhage zijn vernoemingen reden om aan te nemen, dat zij eveneens zonen zijn geweest van Johan(nes) -kwartiermeester- en Gertrud. Qua data van trouwen en nageslacht is de volgorde: Johan, Peter en Wilhelm.

De familie Peipers kent een Matthias (2-de generatie), waarvan de eerste vrouw doopgetuige is geweest bij een kind van Johan en Catharina. De overeenkomsten in de respectieve familiewapens doet vermoeden, dat van familierelatie sprake is.

terug naar genealogie